ครูประจำชุมนุม : นายวัชรวิชญ์ ด้วงทา

ชื่อชุมนุม : English Clup

ชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2

เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
2
24516
เด็กชายพระคุณ ครุฑนาค
ม.2/1
5
3
24558
เด็กชายมนัญชัย บุญประเสริฐ
ม.2/2
2
4
24576
เด็กหญิงณัฐประภา กองมนต์
ม.2/2
20
5
24582
เด็กหญิงวิลาวัณย์ พลโคตร
ม.2/2
26
6
24586
เด็กหญิงณัฐนันท์ หม่องต๊ะ
ม.2/2
30
7
24589
เด็กหญิงวราภรณ์ หอมตา
ม.2/2
33
8
24590
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ รุณทอง
ม.2/2
34
9
24595
เด็กหญิงอุดมพร ฤทธิ์ศักดิ์
ม.2/2
39
10
24596
เด็กหญิงจิตราพร ผุยมา
ม.2/2
40
11
24601
เด็กหญิงเพชรลัดดา ต.ไพศาล
ม.2/2
44
12
24604
เด็กชายธนกร ดีเต็ม
ม.2/3
3
13
24636
เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ พรมดี
ม.2/3
35
14
24974
เด็กชายภัทร สิงห์นอง
ม.2/7
15
15
24801
เด็กหญิงศิรินภา คำพิทักษ์
ม.2/7
20
16
24835
เด็กชายจีรศักดิ์ อุดทา
ม.2/8
10
17
24842
เด็กชายณัฐภัทร ยนต์ไธสง
ม.2/8
17
18
24858
เด็กหญิงณิฐิพร วงศ์เสนาะ
ม.2/8
33
19
24895
เด็กหญิงปวีณา ทองกาย
ม.2/9
27
20
24897
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา บุญมา
ม.2/9
29
Go Back Export To Excel