ครูประจำชุมนุม : นายธีรวัฒน์ พันแสง

ชื่อชุมนุม : ศิลปินน้อย

ชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2

เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
24557
เด็กชายภาณุวัฒน์ คำลุ่น
ม.2/2
1
2
24581
เด็กหญิงวรัญญู จันทะหวา
ม.2/2
25
3
24588
เด็กหญิงกรรณิการ์ ศรีนุกูล
ม.2/2
32
4
24597
เด็กหญิงปณิศา บุญลือ
ม.2/2
41
5
24617
เด็กชายถิรวุฒิ เมืองคุณ
ม.2/3
16
6
24627
เด็กหญิงฐิติรัตน์ จันทร์เต็ม
ม.2/3
26
7
24630
เด็กหญิงปภัชญา เพียงพิมาย
ม.2/3
29
8
24633
เด็กหญิงกมลรัษณ์ แผ่นทอง
ม.2/3
32
9
24639
เด็กหญิงสิริพัดชา เชาว์ชำนาญ
ม.2/3
38
10
24641
เด็กหญิงจิรภัทร์ จันทร์ขำ
ม.2/3
40
11
24643
เด็กหญิงปิ่นมณี ปิยะมิตรบัณฑิต
ม.2/3
42
12
24644
เด็กหญิงบุญสิตา เทียมทอง
ม.2/3
43
13
24645
เด็กหญิงไปรยา สินธุโคตร
ม.2/3
44
14
24714
เด็กหญิงเกวลิน ไพรทอง
ม.2/5
23
15
24717
เด็กหญิงอินทิรา จูด้วง
ม.2/5
26
16
24731
เด็กหญิงญาดา สนิท
ม.2/5
40
17
24756
เด็กหญิงณัฐวดี โมหวาน
ม.2/6
21
18
24811
เด็กหญิงอาทิตยา คัดคอย
ม.2/8
18
19
24868
เด็กหญิงดวงดารัตน์ บัวทอง
ม.2/8
42
20
24887
เด็กหญิงพัชรินทร์ มุ่งงาม
ม.2/9
19
21
24896
เด็กหญิงปวริศา โพธิ์สร้อย
ม.2/9
28
Go Back Export To Excel