ครูประจำชุมนุม : นางสาวสุภาภรณ์ กรณ์แก้ว

ชื่อชุมนุม : คอมพิวเตอร์หรรษา

ชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2

เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
2
24514
เด็กชายณภัทรพงศ์ ด้วงเหม็น
ม.2/1
3
3
24545
เด็กชายนิธินันท์ อุ่นแก้ว
ม.2/1
15
4
24577
เด็กหญิงภัทราพร จันนาม
ม.2/2
21
5
24600
เด็กหญิงธีรนันท์ คำจูม
ม.2/2
43
6
24622
เด็กหญิงศิริอร ภู่วิเศษ
ม.2/3
21
7
24661
เด็กชายสุเมธ ต้นสีนนท์
ม.2/4
15
8
24662
เด็กชายบุญญฤทธิ์ สุขสาคร
ม.2/4
16
9
24663
เด็กชายธนวัฒน์ กลั่นเกษตรวิทย์
ม.2/4
17
10
24694
เด็กชายต้นข้าว มูลละมัย
ม.2/5
3
11
24698
เด็กชายศิระ ฉิมจิ๋ว
ม.2/5
6
12
24749
เด็กชายกรภัทร์ มิ่งขวัญ
ม.2/6
13
13
24750
เด็กชายธรรมรัตน์ จันทร์จันทึก
ม.2/6
14
14
24761
เด็กหญิงชนัญธิดา พรมรักษา
ม.2/6
26
15
24763
เด็กหญิงกฤติยาภัทร โกฎหอม
ม.2/6
27
16
24777
เด็กหญิงนันทิชา อิงทอง
ม.2/6
41
17
24778
เด็กหญิงญาสุมินทร์ จรัสพันธ์
ม.2/6
42
18
24834
เด็กชายวัชระ จันทร์มูล
ม.2/8
9
19
24839
เด็กชายสุกฤษฏิ์ หลวงนิหาร
ม.2/8
14
20
24871
เด็กชายฐปนรรฆ์ หลวงปราบ
ม.2/9
3
Go Back Export To Excel