ครูประจำชุมนุม : นางสาววริศรา ชำนาญพันธ์

ชื่อชุมนุม : ประชาสัมพันธ์และการโรงแรม

ชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2

เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
24527
เด็กหญิงธีรวีร์ ดาราวงศ์
ม.2/1
17
2
24528
เด็กหญิงธัญลักษณ์ มหามงคลนุสรณ์
ม.2/1
18
3
24531
เด็กหญิงกัญจนพร ทองติด
ม.2/1
21
4
24533
เด็กหญิงณัชชา รุณทอง
ม.2/1
23
5
24539
เด็กหญิงกฤติยาณี เฉวียงวาศ
ม.2/1
29
6
24543
เด็กหญิงนภัทร พิมาน
ม.2/1
33
7
24544
เด็กหญิงสุธิดา แก้วดู
ม.2/1
34
8
24555
เด็กหญิงญาณภัทร เตวะสุ
ม.2/1
44
9
24603
เด็กชายทัพพสาร ชัยยะปัน
ม.2/3
2
10
24624
เด็กหญิงธนพร เกณฑ์มา
ม.2/3
23
Go Back Export To Excel