ครูประจำชุมนุม : นางสาวภาวิไล ไชยโย

ชื่อชุมนุม : นักออกแบบ

ชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3

เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
24214
เด็กหญิงโสภิตา หมู่หมื่นศรี
ม.3/2
33
2
24206
เด็กหญิงนฤมล ท้าวมิ่ง
ม.3/3
32
3
24394
เด็กหญิงชนิดาภา อยู่เจริญ
ม.3/3
43
4
24233
เด็กหญิงพรนิภา ขันแก้ว
ม.3/4
33
5
24270
เด็กหญิงอรัญญา บัวดา
ม.3/4
36
6
24126
เด็กชายสิทธิศักดิ์ ลันทูล
ม.3/5
4
7
24067
เด็กชายเอกรินทร์ จำศรี
ม.3/6
5
8
24085
เด็กชายชินกร โพนทอง
ม.3/6
7
9
24407
เด็กชายณัฐวุฒิ สุเพ็งคำ
ม.3/6
18
10
24099
เด็กหญิงอภิษฎา อินสอน
ม.3/6
27
11
24184
เด็กชายธีรภัทร เเสงเเล้
ม.3/7
9
12
24308
เด็กชายณัฏฐกรณ์ โพธิ์หา
ม.3/7
13
13
24055
เด็กหญิงสุวรรณสา พูนสวัสดิ์
ม.3/8
21
14
24140
เด็กหญิงภัคจิรา บำเพ็ญเชาวน์
ม.3/8
25
15
24160
เด็กหญิงณัฐชานันท์ ศรีสวรรค์
ม.3/8
26
16
24213
เด็กหญิงณัฏฐนันท์ น้อยลา
ม.3/8
27
17
24337
เด็กหญิงนีรชา ภูศรี
ม.3/8
36
18
24376
เด็กหญิงสุธาทิพย์ พันสวัสดิ์
ม.3/8
38
19
24385
เด็กหญิงยุภารัตน์ พรมสา
ม.3/8
39
20
24398
เด็กหญิงวรรณภา เลยวัน
ม.3/8
41
21
24956
เด็กหญิงสุธิดา ผาลี
ม.3/8
43
Go Back Export To Excel