ครูประจำชุมนุม : นายสุวรรณ กันแพงศรี

ชื่อชุมนุม : ฟุตบอล ม.ต้น(ม.2)

ชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2

เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
24620
เด็กชายศิวัช กันแพงศรี
ม.2/3
19
2
24648
เด็กชายปฏิพงศ์ วงค์มหา
ม.2/4
2
3
24649
เด็กชายกฤตธี ล่ำสัน
ม.2/4
3
4
24656
เด็กชายนนทวัฒน์ มากเฟื้อง
ม.2/4
10
5
24657
เด็กชายชวกรณ์ สุทธะ
ม.2/4
11
6
24659
เด็กชายศิวกร จันทวงศ์
ม.2/4
13
7
24671
เด็กหญิงศศิกานต์ สติดี
ม.2/4
24
8
24722
เด็กหญิงรัตน์ฐาภัทร ศรีแสงจันทร์
ม.2/5
31
9
24989
เด็กชายอภิยุทธ จันนาม
ม.2/6
19
10
24758
เด็กหญิงณัฐวิภา ขันตีทัน
ม.2/6
23
11
24774
เด็กหญิงมัณฑนา ชูพันธ์
ม.2/6
38
12
24781
เด็กหญิงณัฐชานันท์ ทะจีน
ม.2/6
45
13
24812
เด็กหญิงเจนจิรา เอี่ยมนุ่น
ม.2/7
30
14
24838
เด็กชายภัทรพงษ์ สังขทีป
ม.2/8
13
15
24840
เด็กชายภูริพัฒน์ ไผจิตร
ม.2/8
15
16
24845
เด็กหญิงฐิดารัตน์ เทียมทัด
ม.2/8
21
17
24863
เด็กหญิงปัถยา สหรัฐ
ม.2/8
38
18
24889
เด็กหญิงชาลิสา โสมดี
ม.2/9
21
19
24904
เด็กหญิงญาสุมินทร์ ประจันตะเสน
ม.2/9
36
20
24907
เด็กหญิงอรพรรณ จันมูล
ม.2/9
39
21
24909
เด็กหญิงจิตรดา อนุภาพไตรภพ
ม.2/9
41
Go Back Export To Excel