ครูประจำชุมนุม : นางสาวจุฑามาศ อ่อนตา

ชื่อชุมนุม : English Club

ชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3

เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
24172
เด็กหญิงพัชรพร เป็กธนู
ม.3/1
23
2
24362
เด็กชายชยางกูร จันทร์ขวาง
ม.3/2
14
3
24363
เด็กชายเสกสรร อักษร
ม.3/2
15
4
24090
เด็กหญิงฐิติวรดา บุญกาวิน
ม.3/2
24
5
24093
เด็กหญิงอริศรา นาคประดับ
ม.3/2
25
6
24281
เด็กหญิงธัญชนาภา จิตอารี
ม.3/2
37
7
24335
เด็กหญิงนภัสวรรณ คุ้มทวี
ม.3/2
43
8
24432
เด็กหญิงปราญชลี ลานสันทัด
ม.3/2
45
9
24159
เด็กหญิงอภิญญา สุขคงเจริญ
ม.3/3
28
10
24384
เด็กหญิงอริสรา กับขุนทด
ม.3/3
41
11
24059
เด็กหญิงณัฐธยาน์ ธิกะ
ม.3/4
22
12
24056
เด็กหญิงวิชญาพร ชายลม
ม.3/6
23
13
24156
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ชนะภัย
ม.3/6
29
14
24200
เด็กหญิงปาลิตา โพธิ์ดี
ม.3/6
32
15
24300
เด็กหญิงเสาวภาคย์ เกษตรเอี่ยม
ม.3/6
35
16
24353
เด็กหญิงประภัสสรา วงศ์ชาดา
ม.3/6
38
17
24035
เด็กหญิงวรรณษา สุขแดง
ม.3/7
22
18
24122
เด็กหญิงพัชรพร คุ้มสุวรรณ
ม.3/7
26
19
24127
เด็กหญิงบุญญาภา โรยพริกไทย
ม.3/9
25
20
24344
เด็กหญิงปลายฝน ชมชื่นฟุ้ง
ม.3/9
35
Go Back Export To Excel