ครูประจำชุมนุม : นายแดนชัย สิงห์สนิท

ชื่อชุมนุม : Pisa น่ารู้

ชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3

เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
24310
เด็กหญิงณัฐชา บุญนาค
ม.3/2
39
2
24078
เด็กชายธนธรณ์ นาคเขียว
ม.3/3
5
3
24250
เด็กชายธนภัทร สวัสดิรักษ์
ม.3/3
12
4
24102
เด็กหญิงพีรดา นวลทิม
ม.3/3
24
5
24125
เด็กหญิงธารารัตน์ พรมจันทร์
ม.3/3
26
6
24351
เด็กหญิงอาภัสรา สารคำ
ม.3/3
39
7
24392
เด็กหญิงณัชชา วิลัยศิลป์
ม.3/3
42
8
24069
เด็กหญิงปารย์กมล เสาวคนธ์
ม.3/5
23
9
24367
เด็กหญิงสุพรรณรัตน์ ดีรักษา
ม.3/5
37
10
24386
เด็กหญิงปกีรณัม ม่วงสอน
ม.3/5
38
11
24422
เด็กหญิงยุพารัตน์ วาระเนตร
ม.3/5
43
12
24373
เด็กชายจรูญวิทย์ มหาพรม
ม.3/6
17
13
24043
เด็กหญิงศศิวิมล เหรวรรณ์
ม.3/6
22
14
24076
เด็กหญิงชลธิชา คำประสงค์
ม.3/6
25
15
24301
เด็กหญิงพรนภัส อ่อนวงศ์
ม.3/6
36
16
24105
เด็กหญิงปิยธิดา สิงห์ที
ม.3/7
25
17
24252
เด็กหญิงพิจิตรา ดาษดา
ม.3/7
34
18
24290
เด็กหญิงนรีกานต์ ยอดคำ
ม.3/7
37
19
24074
เด็กหญิงลัดดา ศรีกวนชา
ม.3/9
23
20
24142
เด็กหญิงชนานันท์ ภู่ศรี
ม.3/9
27
21
24265
เด็กหญิงกัญฐิศา ปานมณี
ม.3/9
32
Go Back Export To Excel