ครูประจำชุมนุม : นางกัญญา หมื่นชนะ

ชื่อชุมนุม : รักการอ่าน(English)

ชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2

เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
24579
เด็กหญิงอภิภา ผาลา
ม.2/2
23
2
24580
เด็กหญิงสายธาร แดงทองดี
ม.2/2
24
3
24591
เด็กหญิงสุภัสสรา ไพวรรณ์
ม.2/2
35
4
24594
เด็กหญิงวิชญาพร พันอะ
ม.2/2
38
5
24650
เด็กชายภาณุ กองสูงเนิน
ม.2/4
4
6
24655
เด็กชายณัฐวัฒน์ มีคุณก่อน
ม.2/4
9
7
24675
เด็กหญิงฟ้าใส เกิดโชค
ม.2/4
27
8
24988
เด็กหญิงธยาน์พร ชัยจันทา
ม.2/4
44
9
25412
เด็กหญิงปริยาภัทร สายคำอด
ม.2/6
46
10
24787
เด็กชายภูริภัทร โพธิ์เปี่ยม
ม.2/7
6
11
24789
เด็กชายนัทธวัฒน์ ประจงจัด
ม.2/7
8
12
24807
เด็กหญิงวีรภัทรา งามสงวน
ม.2/7
26
13
24808
เด็กหญิงอนัญญา ตองอ่อน
ม.2/7
27
14
24810
เด็กหญิงชนิศา พุ่มม่วง
ม.2/7
29
15
24813
เด็กหญิงสุภิสรา กระฉอดนอก
ม.2/7
31
16
24816
เด็กหญิงพิยดา บุตรพันธ์
ม.2/7
34
17
24890
เด็กหญิงณัชชา ปากหวาน
ม.2/9
22
18
24892
เด็กหญิงณัฐชยา ปลาเงิน
ม.2/9
24
19
24893
เด็กหญิงจิตติภัทรา คล้ายแก้ว
ม.2/9
25
20
24905
เด็กหญิงเบญจพร คำแก้ว
ม.2/9
37
21
24908
เด็กหญิงพรวดี สารีหอม
ม.2/9
40
Go Back Export To Excel