ครูประจำชุมนุม : นางอนัญญา จันทรัตน์

ชื่อชุมนุม : คณิตคิดสนุก

ชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3

เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
24110
เด็กชายชุติมันต์ ขำโชติ
ม.3/2
4
2
24228
เด็กชายปฏิพัทธ์ ราชวงษ์
ม.3/2
7
3
24247
เด็กชายภูวฤทธิ์ เอี่ยมบัว
ม.3/2
9
4
24328
เด็กชายภาณุพงศ์ แก่นวงษ์
ม.3/2
11
5
24399
เด็กชายชลธาร พวกคง
ม.3/2
18
6
24040
เด็กหญิงจันทร์จิรา เวชจักรเวน
ม.3/2
22
7
24136
เด็กหญิงรตนพร วงษ์ประทีป
ม.3/2
26
8
24171
เด็กหญิงวริสรา มาใหญ่
ม.3/2
28
9
24181
เด็กหญิงญาณิศา สารยศ
ม.3/2
30
10
24320
เด็กหญิงอาทิตยา ประชุม
ม.3/2
41
11
24325
เด็กหญิงกัญญาณัฐ หาญคำ
ม.3/2
42
12
24178
เด็กหญิงศรัณย์พร เสือดี
ม.3/3
29
13
24342
เด็กหญิงพรรณธษา ม่วงเพชร
ม.3/3
37
14
24144
เด็กชายชาญณรงค์ ปิ่นพรม
ม.3/4
4
15
24182
เด็กชายณัฐวุฒิ มุกคสิงห์
ม.3/4
6
16
24289
เด็กชายสิทธิพร ยาโสภา
ม.3/4
14
17
24408
เด็กชายพุทธคุณ แก้วตา
ม.3/4
20
18
24190
เด็กหญิงพิยดา เกาะม่วงหมู่
ม.3/4
30
19
24283
เด็กหญิงสิริโสภา ใจงูเหลือม
ม.3/4
38
20
24224
เด็กหญิงมนฑกานต์ ประเสริฐ
ม.3/5
31
21
24225
เด็กหญิงน้ำฝน เผยศิริ
ม.3/5
32
Go Back Export To Excel