ครูประจำชุมนุม : นางสาวปวีณา มลทาทิพย์

ชื่อชุมนุม : Everyday English

ชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2

เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
24518
เด็กชายพิมลพัทธ์ หว่างรักษาวงศ์
ม.2/1
7
2
24561
เด็กชายภพกร ศรีสุข
ม.2/2
5
3
24572
เด็กชายพลวัฒน์ เกิดบาง
ม.2/2
16
4
24593
เด็กหญิงวิมลวัลย์ ดีจันทร์
ม.2/2
37
5
24609
เด็กชายอิสรานนท์ สิมราช
ม.2/3
8
6
24706
เด็กชายธวัชชัย กำปั่นทอง
ม.2/5
14
7
24708
เด็กชายศรัญญู วงศ์อุปี
ม.2/5
16
8
24721
เด็กหญิงพัชรี วงถิ่น
ม.2/5
30
9
24757
เด็กหญิงกมลพรรณ มีมงคล
ม.2/6
22
10
24779
เด็กหญิงพัชรินทร์ เรืองฤทธิ์
ม.2/6
43
11
25429
เด็กหญิงธิดารัตน์ แก้วดวงใจ
ม.2/6
45
12
24799
เด็กหญิงวิรัลพัชร เรืองเนตร
ม.2/7
18
13
24803
เด็กหญิงชาลิสา บุญสุภา
ม.2/7
22
14
24804
เด็กหญิงกมลวรรณ ปลากัดทอง
ม.2/7
23
15
24817
เด็กหญิงณฤดี วาดโคกสูง
ม.2/7
35
16
24819
เด็กหญิงสุพรรษา ทัพธานี
ม.2/7
37
17
24820
เด็กหญิงสุกฤตา สุขเกษม
ม.2/7
38
18
24833
เด็กชายณัฐพร สำราญพันธ์
ม.2/8
8
19
24879
เด็กชายวีรกร แสงวิมล
ม.2/9
11
20
24899
เด็กหญิงนภัสนันท์ รินยา
ม.2/9
31
Go Back Export To Excel