ครูประจำชุมนุม : นางสาวใจแก้ว อ้อชัยภูมิ

ชื่อชุมนุม : การปลูกพืชผักสวนครัว

ชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2

เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
24512
เด็กชายธนทัต เครือแก้ว
ม.2/1
1
2
24513
เด็กชายณรงค์ศักดิ์ เสียงเพราะ
ม.2/1
2
3
24515
เด็กชายศุภโชติ จั่นรักษ์
ม.2/1
4
4
24517
เด็กชายศุภกิจ เรืองศรี
ม.2/1
6
5
24521
เด็กชายภานุพงษ์ เพิ่มพรม
ม.2/1
10
6
24560
เด็กชายวีรภัทร พรหมอารักษ์
ม.2/2
4
7
24564
เด็กชายอลงกต อินตา
ม.2/2
8
8
24605
เด็กชายพีรวัส อุ่นแก้ว
ม.2/3
4
9
24619
เด็กชายพลาธิป ไฝเพชร
ม.2/3
18
10
24621
เด็กชายพิศุทธิ์ หนูคุ้มทรัพย์
ม.2/3
20
11
24724
เด็กหญิงฉายสิริ วิลาศรี
ม.2/5
33
12
24725
เด็กหญิงปนัดดา ตุ้มทอง
ม.2/5
34
13
24732
เด็กหญิงอริสรา ศิริโพธิ์แพง
ม.2/5
41
14
24735
เด็กหญิงศุภกานต์ จันบ่อโพ
ม.2/5
44
15
24744
เด็กชายพิชญะ เป็กธนู
ม.2/6
8
16
24745
เด็กชายธีรพล ห้อยดอกหอม
ม.2/6
9
17
24766
เด็กหญิงนัฐธิชา แถลงเอื้อ
ม.2/6
30
18
24770
เด็กหญิงจารุพักตร์ ศรีบุรินทร์
ม.2/6
34
19
24773
เด็กหญิงเพ็ญลักษณ์ ศรีสุพล
ม.2/6
37
20
24776
เด็กหญิงนันทวัน ยิ่งนอก
ม.2/6
40
21
24831
เด็กชายศักดิ์ไชย เอื้อสิริกุล
ม.2/8
6
Go Back Export To Excel