ครูประจำชุมนุม : นายสรสิช ขันตรีมิตร

ชื่อชุมนุม : ชุมนุมของครูสรสิช ขันตรีมิตร( ม.2)

ชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2

เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
2
24522
เด็กชายชยพล หาญยูรพงศ์
ม.2/1
11
3
24523
เด็กชายพลกฤต พันธ์วิทยาศักดิ์
ม.2/1
12
4
24554
เด็กหญิงกุลภัสสร์ คำมีโต
ม.2/1
43
5
24704
เด็กชายเอกสิทธิ์ หล้าเรือน
ม.2/5
12
6
24709
เด็กชายพีระพัฒน์ จันทร์สุข
ม.2/5
17
7
24772
เด็กหญิงปาริตา แปลนวงษ์
ม.2/6
36
8
24780
เด็กหญิงกนิษฐา หนูหลำ
ม.2/6
44
9
24783
เด็กชายกอบชัย แสงหาญ
ม.2/7
2
10
24784
เด็กชายพิพรรธ ศรีปานเงิน
ม.2/7
3
11
24786
เด็กชายธนิต รนที
ม.2/7
5
12
24805
เด็กหญิงนิศามณี วิลาศรี
ม.2/7
24
13
24806
เด็กหญิงอุ้มรัก ใจวงษา
ม.2/7
25
14
24809
เด็กหญิงขนิษฐา คำนึงชาติ
ม.2/7
28
15
24818
เด็กหญิงธณชนก โสภา
ม.2/7
36
16
24824
เด็กหญิงวัลลภา เพ็งเรือง
ม.2/7
41
17
24825
เด็กหญิงญาณิศา จันนวล
ม.2/7
42
18
24865
เด็กหญิงปลายฝน แก้วเพิ่ม
ม.2/7
43
19
24859
เด็กหญิงฐิติมา จงประสงค์
ม.2/8
34
20
24910
เด็กหญิงประกายรุ้ง เต็มหัตถ์
ม.2/9
42
Go Back Export To Excel