ครูประจำชุมนุม : นางดวงจันทร์ สิงห์โสภา

ชื่อชุมนุม : วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์กับความงาม

ชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3

เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
24433
เด็กชายสรวิชญ์ แก้วเบี่ยง
ม.3/2
21
2
24183
เด็กหญิงวารุณี มาดี
ม.3/2
31
3
24166
เด็กชายอัมรินทร์ เนียมสกุล
ม.3/3
8
4
24053
เด็กชายจักรพัฒน์ กองมา
ม.3/4
1
5
24153
เด็กชายธนากร ศรีนวล
ม.3/4
5
6
24284
เด็กหญิงวิชาดา พิมพาพันธ์
ม.3/4
39
7
24245
เด็กหญิงกัญญารัตน์ รักษาชอบ
ม.3/5
33
8
24297
เด็กหญิงกุลปรียา แจ่มเงิน
ม.3/5
35
9
24339
เด็กหญิงสุนิษา เพชรมะณี
ม.3/5
36
10
24163
เด็กชายจิรพัฒน์ พรานระวัง
ม.3/6
12
11
24426
เด็กชายธนกฤษณ์ เพ็ชยะมาตร์
ม.3/6
19
12
24165
เด็กชายสมยศ วงศ์ประสิทธิ์สุข
ม.3/8
7
13
24311
เด็กชายธนาทร บุตรทอง
ม.3/8
16
14
24424
เด็กชายจรัญพัฒน์ แสนประสิทธิ์
ม.3/8
20
15
24045
เด็กชายธนกฤต วงศ์พัฒน์เสวก
ม.3/9
1
16
24071
เด็กชายนราวิชญ์ สิงห์เจริญ
ม.3/9
3
17
24192
เด็กชายชัยธวัช นวลจีน
ม.3/9
6
18
24194
เด็กชายพีรณัฐ กุดตานู
ม.3/9
7
19
24268
เด็กชายสหรัฐ ไพวรรณ์
ม.3/9
10
20
24403
เด็กชายธนกฤต โชติพรม
ม.3/9
16