ครูประจำชุมนุม : นางน้ำอ้อย คุณดี

ชื่อชุมนุม : MathPlus

ชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3

เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
24173
เด็กชายชวกร สิงห์โสภา
ม.3/1
5
2
24217
เด็กชายพีรพงษ์ เปลี่ยนบ่อมาตร์
ม.3/1
7
3
24326
เด็กชายคณนันท์ วงศ์ปัญญา
ม.3/1
10
4
24383
เด็กชายสายฟ้า วันชื่น
ม.3/1
13
5
24338
เด็กหญิงกาญจนา ยาแสง
ม.3/1
33
6
24350
เด็กหญิงศศิธร รวมจิตร
ม.3/1
35
7
24207
เด็กหญิงอรัญญา จันทอุดร
ม.3/2
32
8
24280
เด็กหญิงนฤมล กลิ่นกุหลาบ
ม.3/2
36
9
24348
เด็กหญิงณัชชา เพ็งสว่าง
ม.3/2
44
10
24256
เด็กชายภาคภูมิ สีทา
ม.3/3
13
11
24209
เด็กหญิงพิทยาภรณ์ บู่ทอง
ม.3/3
33
12
24220
เด็กหญิงฐิติรัตน์ มุติพันดา
ม.3/3
34
13
24360
เด็กหญิงมนัสนันท์ แสนโคตร
ม.3/3
40
14
24412
เด็กหญิงณัฐนรี คำแก้ว
ม.3/3
44
15
24413
เด็กหญิงสุพัสตรา สีทะดา
ม.3/3
45
16
24097
เด็กหญิงจิรัชชญา สุขแสงสว่าง
ม.3/6
26
17
24400
เด็กหญิงภคมน บูรณ์ทองสุข
ม.3/6
40
18
24410
เด็กหญิงน้ำเพชร หินทอง
ม.3/6
42
19
24063
เด็กชายธันวา อุณหิต
ม.3/7
1
20
24068
เด็กหญิงอุมากร สิงห์เจริญ
ม.3/8
22